Възникване

Модернизмът е употребяваното понятие, с което се назовава период в развитието на визуалните изкуства, науката, културата и обществото, който обхваща края на 19 век и началото на 20 век. Характеризира се със стремеж да се преосмислят идеите и предпоставките на предишната епоха.

Модернизмът във визуалните изкуства се отказва от претенциите за "обективно отражение на действителността" и се концентрира върху субективността. Това е течение, което се противопоставя нареализма, има черти на декадентство и мистикаbg.wikipedia.org

{START_COUNTER}